AKKAR SİLAH SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KVKK Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 07/04/2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Türkiye'de kurulu Akkar Silah Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi ("Şirket") olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Akkar Silah Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
 
Öncelikle, sizlere kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenmesi ve korunmasına yönelik azami dikkat ve özenle hareket ettiğimizi belirtmek isteriz. Bu hususta daha detaylı bilgi ve açıklama için Şirketimiz tarafından yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na internet sitemiz (www.akkar.com.tr) üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kanun kapsamında Şirketimiz tarafından toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.
 
Buna göre kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı ve/veya satışı yapmanız ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, kamu kuruluşları ve idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, tarafınızca talep edilen ürün ve/veya hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak, kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçları ile işlenmektedir.

Yukarıdaki amaçlar kapsamında, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, çalışan performansının ölçümlenmesi ve ürün ve hizmet satım süreçlerinin planlanması amacıyla işlenebilecektir.

Her halde Şirketimize sözleşme ilişkisi nedeni ile gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
 
Akkar müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, bu gizliliğe çalışanlarının uyması ve bilgilerin üçüncü kişilerle Kanun’un izin verdiği sınırlarda paylaşımı hususlarına büyük önem vermektedir.
 
Kişisel verileriniz, resmi makamlara, yurtiçi gerçek ve/veya tüzel kişilere Kanun tarafından belirlenen koşul ve şartlarda aktarılabilecektir.
 
Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması ve satış sonrası takibi amacı ile kişisel verileriniz kargo-nakliye firmaları, tedarikçi firmalar gibi tüzel ve/veya gerçek kişilere bu amaçlarla ile sınırlı olmak üzere aktarılmaktadır.
 
Şirketimizin faaliyet alanı nedeni ile paylaştığınız kişisel verileriniz ilgili Bakanlıklar, Kaymakamlık gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
 
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, Pazarlama otomasyonu, E-mail gönderim platformu, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri, organizasyon-fuar etkinlikleri, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
 
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
6. BAŞVURU SÜRECİ

Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” doğrultusunda tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Tebliğ’de ilgili kişilerin başvurularını Türkçe yapmak kaydı ile bu haktan yararlanabileceği belirtilmiş olup başvuruların Türkçe dilinde yapılması gerekmektedir.
 
Bu çerçevede yazılı olarak Şirket’e yapılacak başvurular, işbu Aydınlatma Metni ekinde yer alan “Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak;
 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtası ile,
 • Başvuru Sahibi tarafında 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket adına kayıtlı akkarsilahsanayi@hs01.kep.tr adresli elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
 
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Orhanlı Mah. Anıt Sok. No: 21 Tuzla 34956 İstanbul Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat ile başvuru Orhanlı Mah. Anıt Sok. No: 21 Tuzla 34956 İstanbul Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvuru akkarsilahsanayi@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
 
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Tebliğ gereği başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1,00-TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ücret talep edilmeyecektir.
 
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için (akkar@akkar.com.tr) e-posta adresimize ve/veya 0(216) 394 43 64 telefon numarası ile çağrı merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
AKKAR SİLAH SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.